Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
HƯỚNG DẪN FLASH
Phần mềm :
Trình độ : Professional
Đánh giá : /

SlideImg (hiệu ứng lật trang sách)
(Thứ Bẩy, 10/10/2009-10:23 AM)

Trước hết import 1 số ảnh vào libary, convert chúng thành movie đặt linkage cho chúng lần lượt là : image1, image2,.... Mở cửa sổ ActionScipt dán đoạn code sau vào:

Code:
speed = 18;// tốc độ slide
toltal = 7;//tổng số ảnh
i = 1;//stt ảnh load lên
j = 0;
k = 0;
kt = 250;
_root.createEmptyMovieClip("mc", 1);//tạo movieClip mc
_root.mc.createEmptyMovieClip("mc1", 0);//tạo movieClip con của mc với tên mc1
_root.mc.mc1.attachMovie("image2", "mc1", 1);//load ảnh thứ 2 vào mc1
_root.mc.mc1._x = Stage.width/2;
_root.mc.mc1._y = Stage.height/2;//canh chỉnh ảnh ra giữa mh
_root.mc.createEmptyMovieClip("mc2", 1);//tạo movieClip con của mc với tên mc2
_root.mc.mc2.attachMovie("image1", "mc2", 2);load ảnh thứ nhất vào mc2
_root.mc.mc2._x = Stage.width/2;
_root.mc.mc2._y = Stage.height/2;//canh chỉnh ảnh ra giữa mh
delay = 10+2*_root.mc.mc2._width/speed;//tạo khoảng dừng để xem ảnh,có thể thay đổi số 10 bàng 1 số duơng tùy ý
_root.mc.onEnterFrame = function() {
j++;
k += speed;
if (j>=delay) {
j = 0;
k = 0;
i++;
if (i == toltal) {
pict1 = 1;
pict2 = i;
i = 0;
//Nếu mc2 load ảnh cuối thì mc1 sẻ load ảnh thứ nhất, thứ tự ảnh được load lên mc2 bao giờ củng ít hơn ở mc1 1 ảnh
} else {
pict1 = i+1;
pict2 = i;
}
_root.mc.createEmptyMovieClip("mc1", 0);
_root.mc.mc1.attachMovie("image"+pict1, "mc1", 1);
_root.mc.mc1._x = Stage.width/2;
_root.mc.mc1._y = Stage.height/2;
_root.mc.createEmptyMovieClip("mc2", 1);
_root.mc.mc2.attachMovie("image"+pict2, "mc2", 2);
_root.mc.mc2._x = Stage.width/2;
_root.mc.mc2._y = Stage.height/2;
}
//Tao mc3 con của mc, trong đó vẻ hình thang có đáy lớn gấp 2 lần bề rộng của mc2, đáy bé bẳng bề rộng của mc2
_root.mc.createEmptyMovieClip("mc3", 3);
_root.mc.mc3.beginFill(0x000000, 100);
xl = Stage.width/2-_root.mc.mc2._width/2;
yt = Stage.height/2-_root.mc.mc2._height/2;
_root.mc.mc3.moveTo(xl, yt);
_root.mc.mc3.lineTo(xl+2*_root.mc.mc2._width, yt);
_root.mc.mc3.lineTo(xl+_root.mc.mc2._width, yt+_root.mc.mc2._height);
_root.mc.mc3.lineTo(xl, yt+_root.mc.mc2._height);
_root.mc.mc3.lineTo(xl, yt);
_root.mc.mc3.endFill();
//Tạo mặt nạ cho mc3
_root.mc.mc2.setMask(_root.mc.mc3);
//Cho mc3 di chuyển
_root.mc.mc3._x = _root.mc.mc3._x-k;
//Tạo mc4 con của mc, trên đó vẻ tam giác để làm góc lật lên của ảnh
goc = Math.atan(_root.mc.mc2._height/_root.mc.mc2._width);
_root.mc.createEmptyMovieClip("mc4", 4);
colors = [0xFFFFCC, 0xFFFFCC];
alphas = [100, 50];
ratios = [0, 0xFF];
x0 = xl+_root.mc.mc2._width;
y0 = yt+_root.mc.mc2._height;
x1 = x0+kt*Math.cos(goc);
y1 = y0-kt*Math.sin(goc);
x2 = x0+(kt/Math.sqrt(2))*Math.cos(goc+Math.PI/4);
y2 = y0-(kt/Math.sqrt(2))*Math.sin(goc+Math.PI/4);
matrix = {matrixType:"box", x:x2, y:y2, w:kt*Math.sqrt(2)/2, h:kt*Math.sqrt(2)/2, r:Math.PI/4};
_root.mc.mc4.beginGradientFill("linear", colors, alphas, ratios, matrix);
_root.mc.mc4.moveTo(x2, y2);
_root.mc.mc4.curveTo(x2+kt/12, y2+kt/3, x0, y0);
_root.mc.mc4.lineTo(x1, y1);
_root.mc.mc4.curveTo(x2+kt/3, y2+kt/5, x2, y2);
_root.mc.mc4.endFill();
//tạo mc5 con của mc để làm mặt nạ cho mc4
_root.mc.createEmptyMovieClip("mc5", 5);
_root.mc.mc5.beginFill(0xFFFFFF, 100);
_root.mc.mc5.moveTo(xl, yt);
_root.mc.mc5.lineTo(xl, yt+_root.mc.mc2._height);
_root.mc.mc5.lineTo(xl+_root.mc.mc2._width, yt+_root.mc.mc2._height);
_root.mc.mc5.lineTo(xl+_root.mc.mc2._width, yt);
_root.mc.mc5.lineTo(xl, yt);
_root.mc.mc5.endFill();
_root.mc.mc4.setMask(_root.mc.mc5);
//Tính toán tọa độ di chuyển của mc4 sao cho cạnh huyền của nó trùng với cạnh bên của mc3
goc2 = Math.atan((_root.mc.mc2._height-(kt*Math.sin(goc)))/_root.mc.mc2._width);
y = k*(Math.tan(goc)*Math.tan(goc2)/(Math.tan(goc)+Math.tan(goc2)));
x = y/Math.tan(goc2);
_root.mc.mc4._x = _root.mc.mc4._x-x;
_root.mc.mc4._y = _root.mc.mc4._y-y;
};


Theo vnfx
   "Tìm hiểu những hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ"    www.bachkhoatrithuc.vn
 In bài này  Gửi bài viết
    Các bài trước
    Các bài sau
      Bài quan tâm nhiều nhất