Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
ASP
Phần mềm :
Trình độ : Experienced
Đánh giá : /

Phân trang trong ASP.NET (Full) - (Phần I)
(Thứ Sáu, 18/04/2008-9:12 AM)

* Tại sao phải paging?Vì làm như vậy để tăng tốc độ truy cập cho trang web,thẩm mỹ...
* Quan trọng nhất của paging là gì?Là việc lấy dữ liệu làm sao cho chính xác!
    Việc này nhờ vào 1 store sau
-------------------
set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[usp_PagingData]
    @pageNum int,
    @pageSize int
AS
Begin
    Begin
    WITH s AS
    (
        SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY FirstName, UserID) AS RowNum, *
        FROM dbo.[user]
    )
    Select * From s
    Where RowNum Between (@pageNum - 1) * @pageSize + 1 AND @pageNum * @pageSize
    End
    Select Count(*) as Total from [user]
End
----------------------
Store này có 2 thông số :
* @pageNum :Trang hiện tại
* @pageSize : số bản ghi muốn hiển thị trên 1 trang
Trả về : 
* Những bản ghi mong muốn
* Tổng số bản ghi
Vậy là xong phần database,phần còn lại là viết code trên .NET.


Nguồn: chungta.com

3C   “ Trang CNTT hàng đầu Việt Nam – 1001 Software & Ebooks download miễn phí"  www.3c.com.vn

 In bài này  Gửi bài viết
    Các bài trước
    Các bài sau
      Bài quan tâm nhiều nhất