Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
JAVASCRIPT
Phần mềm :
Trình độ : Beginer
Đánh giá : /

Các hàm global trong js (global function)
(Thứ Bẩy, 06/02/2010-1:47 PM)
- encodeURI(): dùng để mã hóa url không chứa các ký tự đặc biệt như: #, :, +, - , &
Ví dụ:
encodeURI('http://javascriptkit.com/illegal space.htm');//
encodeURL('http://javascriptkit.com/illegal space.htm?name=John&age=18');//


- encodeURIComponent(): dùng để mã hóa url bao gồm cả các ký tự đặc biệt ở trên

- decodeURI()  và decodeURIComponent() để giải mã những chuỗi được mã hóa bằng  encodeURI() và encodeURIComponent()

-escape: dùng để mã hóa các ký tự dặc biệt trư các ký tự: * @ - _ + . /
Ví dụ:
document.write(escape("Need tips? Visit W3Schools!"));// Need%20tips%3F%20Visit%20W3Schools%21

Lưu ý: không nên sử dụng escape để mã hóa cho url mà nên dùng encodeURI

- unescape: giải mã cho chuỗi được mã hóa bằng escape

- parseInt(x, [radix]): đổi x thành số nguyên, chú ý nếu ký từ đầu tiên của x không phải là 1 số (0-9), khoảng trắng hoặc dâu trừ (-) hoặc cộng (+) thì parseInt() sẽ trả về NaN. và tham số radix là hệ số cần đổi mặc định là hệ số 10)
Ví dụ:
parseInt("3 chances") //returns 3
parseInt("   5 alive") //returns 5
parseInt("I have 3 computers") //returns NaN
parseInt("17", 8) //returns 15


- parseFloat(x): tương tự như parseInt() nhưng nó trả về số thực (float).

- isNaN(x): kiểm tra x có phải là 1 số
document.write(isNaN(123)+ "<br />");//false
document.write(isNaN(-1.23)+ "<br />");//false
document.write(isNaN(5-2)+ "<br />");//false
document.write(isNaN(0)+ "<br />");//false
document.write(isNaN("Hello")+ "<br />");//true
document.write(isNaN("2005/12/12")+ "<br />");//true


- isFinite(x): kiểm tra x có phải là số hữu hạn (Javascript 1.3)
document.write(isFinite(123)+ "<br />");//true
document.write(isFinite(-1.23)+ "<br />");//true
document.write(isFinite(5-2)+ "<br />");//true
document.write(isFinite(0)+ "<br />");//true
document.write(isFinite("Hello")+ "<br />");//false
document.write(isFinite("2005/12/12")+ "<br />");//false


- eval(s): thực thi chuỗi s
Ví dụ:
eval("8+3+1") //returns 12
eval("alert(Math.random())") //alerts Math.random()


- Number(): chuyển các tham số của 1 đối tượng thành số
var test1= new Boolean(true);
var test2= new Boolean(false);
var test3= new Date();
var test4= new String("999");
var test5= new String("999 888");

document.write(Number(test1)+ "<br />");//1
document.write(Number(test2)+ "<br />");//0
document.write(Number(test3)+ "<br />");//1265340899733
document.write(Number(test4)+ "<br />");//999
document.write(Number(test5)+ "<br />");//NaN


- String(): chuyển giá trị của 1 đối tượng thành chuỗi
var test1 = new Boolean(1);
var test2 = new Boolean(0);
var test3 = new Boolean(true);
var test4 = new Boolean(false);
var test5 = new Date();
var test6 = new String("999 888");
var test7 = 12345;

document.write(String(test1)+ "<br />");//true
document.write(String(test2)+ "<br />");//false
document.write(String(test3)+ "<br />");//true
document.write(String(test4)+ "<br />");//false
document.write(String(test5)+ "<br />");//Fri Feb 05 2010 10:38:03 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
document.write(String(test6)+ "<br />");//999 888
document.write(String(test7)+ "<br />");//12345

Chú ý: Các hàm không phải là global thì phải được gọi thông qua đó tượng của chính của nó, Ví dụ: Math.round(), document.write,.. chứ không gọi trực tiếp là round(), write(),..

- alert(),confirm(),prompt() đây thực chất là hàm của đối tượng window tuy nhiên ta có thể gọi trực tiếp mà không cần phải là: window.alert(),window.confirm(),window.prompt()
+ alert(msg) : hiển thị thông báo msg lên màn hình và nút OK
+ confimr(msg): hiểm thị thông báo msg lên màn hình và 2 nút OK và CANCEL và trả về TRUE nếu nhấn OK ngược lại trả về FALSE
+ prompt(msg,[input]): hiển thị thông báo vào ô nhập liệu với 2 nút OK , CANCEL. [input] giá trị mặc định của ô nhập liệu. Hàm này trả về giá trị nhập vào nếu click OK, ngược lại trả về FALSE


Theo phpbasic

   "Tìm hiểu những hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ"    www.bachkhoatrithuc.vn


 In bài này  Gửi bài viết
    Các bài trước
    Các bài sau
      Bài quan tâm nhiều nhất