Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
LÝ THUYẾT MÀU SẮC
Bảng mã màu
(Thứ Năm, 30/10/2008-9:29 AM)

Mã màu

Màu

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#00CCFF

#00CCCC

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#0033FF

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#000000


Tác giả: Depiction.net
Vân An 3C dịch

3C   “ Trang CNTT hàng đầu Việt Nam – 1001 Software & Ebooks download miễn phí"  www.3c.com.vn
 In bài này  Gửi bài viết
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]